Biodanza, één met de natuur.

De vijfde lijn van menselijk potentie is de lijn van transcendentie. In biodanza houdt transcendentie de natuurlijke functie van mensen in om een essentiële verbinding tot stand te brengen met alles wat bestaat:
andere mensen, dieren, planten en mineralen – kortom, met het kosmisch geheel. Wij willen ons ego overstijgen en ons vereenzelvigen met de natuur en de oorspronkelijke aard van de mens.

Biodanza raakt de essentie van de mens.

Affectiviteit is een vorm van contact die betekenis geeft aan ons menselijke bestaan en een werkelijk menselijke zijnswijze openbaart. Affectief-zijn wordt beleeft als zich openen en richt naar de ander op een wijze die kan worden omschreven als ontvankelijk, oprecht, openhartig, eerlijk, zonder veinzen, zonder voorwaarde of vooroordeel. Je zou kunnen zeggen dat affectiviteit de essentie van de mens vormt. Kom laten we dansen.

Affectiviteit in verbinding.

Komende Donderdag
maken we kennis met de 4e Biodanzalijn “Affectiviteit”. De definitie die daarbij wordt gehanteerd luidt als volgt: “Affectiviteit is een toestand van diepgevoelde affiniteit met andere wezens, waarbij men in staat is gevoelens op te roepen van liefde, vriendschap, onbaatzuchtigheid, moederlijkheid, vaderlijkheid en kameraadschap”. We zullen jullie uitnodigen dit in de dans tot uitdrukking te brengen.

Genieten in de dans.

De lijn van seksualiteit binnen biodanza leert ons genieten van grote en kleine genoegens van het leven. Om te kunnen genieten zetten we onze zintuigen in. Kijken naar een mooie zonsondergang, we horen vogels fluiten, we ruiken de rozen in de tuin, proeven de zongerijpte aardbeien en voelen de warme zon op ons gezicht. Deze donderdag gaan we dansend genieten met onze zintuigen.

Biodanza en creativiteit

Rolando Toro, bedenker van het biodanzasysteem, vergeleek het menselijk leven wel met een boom. De boom die groeit uit het zaad, sterk wordt door liefde en voeding, bloeit en zóveel vrucht draagt dat de takken dreigen te breken. De vruchten zijn de overdaad van de menselijk fantasie. De (levens)kunst is uit deze overvloed te kiezen: wat is voor mij goed en fijn. Daarin ligt onze rijkdom als kunstenaars.

Creativiteit in Biodanza

Komende Donderdag
Het onderzoeksinstinct en de vernieuwingsdrang die ieder mens bezig hebben een direct verband met creativiteit. We reageren voortdurend op veranderingen in onze omgeving. Dit proces van aanpassing en integratie is creatief en vormt de leidraad voor de komende workshop. Voel je welkom om mee te dansen.